Điều khoản

Điều 1. Tên gọi "Đa Hình"

Tên viết tắt: [  ĐH  ]

Wed: VietWeb.Vn – DaHinh.Com

Email: LienHe@DaHinh.Com

Điều 2. SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – HỆ GIÁ TRỊ – NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

2.1 - Sứ mệnh:  KẾT NỐI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ  cho Hội viên và cộng đồng

2.2 - Tầm nhìn: Câu lạc bộ du thuyền việt [ĐH] là tổ chức quần chúng tập hợp các cá nhân, tổ chức yêu thích du thuyền và sở hữu du thuyền , trên cơ sở tự nguyện tham gia để hiểu rõ và nâng cao trình độ về cách chơi du thuyền và tham gia phát triển phong trào, không ngừng nâng cao giá trị cho cá nhân hội viên và cộng đồng xung quanh.

2.3 - Slogan: VYC – NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP

2.4 - Hệ giá trị cốt lõi [3T]: TÂM – TẦM – TRÁCH NHIỆM

- TÂM: Giúp đỡ, thân ái, nhân văn, thiện chí .

- TẦM: Định hướng, kết nối và nâng cao giá trị.

- TRÁCH NHIỆM: Thái độ tốt trong từng hoạt động từ tập hợp của những con người tốt, để tạo ra một câu lạc bộ tinh hoa, từ đó đóng góp các giá trị cốt lõi cho Hội viên, cộng đồng.

2.5 -  Nguyên tắc tổ chức hoạt động:

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tự nguyện, tự quản.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ.

- Tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Hội viên trong ĐH với nhau cho mục đích nâng cao trình độ, hỗ trợ và hợp tác trong kinh doanh và các hoạt động cộng đồng.

Xin quý khách hàng hãy tham khảo những đề án chúng tôi đang triển khai. Sau đó hãy tham gia cùng DU THUYỀN.

Thông tin cá nhân

  Họ và tên *
  Ngày sinh *
  Giới tính * NamNữ

  Địa chỉ *
  Số điện thoại *
  Email *
  Giới thiệu *

  Tôi đồng ý với các điều khoản của club du thuyền

  Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA.